• Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
 • Yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
 • Birlikte düşünme, işbirliğine dayalı düşünme becerisini geliştirir.
 • Özenli düşünme becerilerini geliştirir.
 • Neden – sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar.
 • Önerme, hipotez, açıklama sunma becerilerini geliştirir.
 • Bir konu hakkında örnek ve karşı örnek verme becerisini geliştirir.
 • Dili  kullanma becerisini geliştirir.
 • Bağlantı kurma, ayrım yapma, benzetme becerilerini geliştirir.
 • Özgüven gelişimini destekler.
 • Farkındalığı arttırır.
 • Çok yönlü düşünme becerisini geliştirir.
 • Kendini ifade edebilme becerisini geliştirir.
 • Mantıksal  akıl yürütmeyi geliştirir.
 • Kavramları tanımlama, sınıflandırma becerilerini geliştirir.
 • Kendi fikirlerini özgürce ifade edebilme becerisini kazandırır.
 • Adil eleştiriyi kabul etme becerisini kazandırır.
 • Başkalarının düşüncelerini duyup değerlendirmeyi, o düşüncelere tarafsız olarak yaklaşmayı ve birlikte işbirliği içerisinde, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı sağlar.
 • Argüman geliştirme becerisini geliştirir.
 • Mantık hatalarını tanıyabilme ve itiraz geliştirebilme becerilerini kazandırır.
 • Varsayımları belirleme ve varsayımı tanımlama kazanımını sağlar.
 • Değerlerin anlamını fark etmelerini  sağlar.
 • Felsefenin yaşamla ilişkisini kurar.
 • Soru sorma yetisinin gelişimini destekler.

 

Sonuç olarak; Çocuklar için Felsefe oturumları öğrencilerin bilişsel ve sosyal alandaki becerilerini arttırarak diğer disiplinlerdeki gelişimini desteklediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.